Difference between revisions of "Kolory dodatkowe w Scribusie"

From Scribus Wiki
Jump to: navigation, search
m
m (Correction)
 
(23 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 2: Line 2:
 
[[Category:JTZ]]
 
[[Category:JTZ]]
 
{{TOC_sidebar_PL}}
 
{{TOC_sidebar_PL}}
{{Req_sidebar_PL|Dowolny|1.3.*|Średniozaawansowany|Początkujący}}
+
{{Nieaktualna}}
 +
''Inne artykuły w języku angielskim:''
  
==Kolory spotowe==
+
[[How to legally obtain spot colour palettes for use in Scribus 1.3.3.x and later versions]]
  
Spot colours are single ink colours, rather than colours produced by four (CMYK) or six (CMYKOG) inks in the printing process (process colours). They can be obtained by special vendors, but sometimes the printers have found their own way of mixing inks to match defined colours.
+
[[How to create spot colour sets from scratch]]''
 +
{| style="background:#065682; border: 1px solid #065682;padding: 0.25em 0.25em 1em 0.25em; align:left; width:140; font-size:80%;"
 +
<!-- Only 1 row -->
 +
|-
 +
|<div style="color:white; background: #98712a;margin-bottom:5px;font-weight:bold">&nbsp;'''Wymagania'''</div>
 +
<!-- Start of inner table -->
 +
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="left" style="color:white;background:#065682;"
 +
<!-- Row 1 -->
 +
|-
 +
|'''System operacyjny:'''
 +
|&nbsp;&nbsp;dowolny
 +
<!-- Row 2 -->
 +
|-
 +
|'''Wersja Scribusa:'''
 +
|&nbsp;&nbsp;stabilna seria 1.3.3.* (przynajmniej 1.3.3.6), <br/>&nbsp;&nbsp;lub co najmniej  1.3.3.6cvs z 17 listopada 2006
 +
<!-- Row 3 -->
 +
|-
 +
|'''Znajomość DTP:'''
 +
|&nbsp;&nbsp;początkujący
 +
|}
  
Spot colours may be desired for several reasons:
+
<!-- End of inner table -->
 +
|}
  
* Economy: if the document to print contains less than four colours, it may be less expensive to use ready mixed inks than to render them as a mixture of inks. The reason is that less plates are required. This is often used in newsprint, where advertisers may be able to use only black and red, for example. Another common use case is business cards.
+
==Kolory dodatkowe==
 +
Kolory dodatkowe (znane również jako kolory specjalne, kolory spotowe lub farby z puszki) to specjalne jednokolorowe farby drukarskie, w odróżnieniu od kolorów będących wynikiem wymieszania czterech (CMYK) lub sześciu (CMYKOG) farb w trakcie procesu drukowania (tzw. kolorów procesowych). Kolory dodatkowe sprzedawane są przez specjalistyczne firmy, ale czasami drukarnie stosują własne procedury mieszania farb dla uzyskania zdefiniowanych kolorów.
  
* Quality: it isn't always possible to equal a certain colour with a mixture of inks, especially when they are printed on different materials or with different machines.
+
Kolory dodatkowe mogą być pożądane z wielu powodów:
  
* Spot colours allow the printing of special colours that can't be mixed with the usual CMYK inks. The most common examples are out-of-gamut colours (like some very saturated blues and oranges) and metallic inks (gold, silver, copper print, etc.), but other inks, such as flourescent inks, also exist.
+
* Względy ekonomiczne: jeśli dokument zawiera mniej niż cztery kolory, użycie gotowych farb może być tańsze od mieszania farb procesowych. Powodem jest możliwość użycia mniejszej ilości płyt. Jest to często stosowane w druku gazet, w których np. niektórzy ogłoszeniodawcy używają tylko farb czanej i czerwonej. Innym typowym zastosowaniem jest druk wizytówek.
  
More on spot colours can be found in this [http://en.wikipedia.org/wiki/Spot_color Wikipedia article].
+
* Jakość: nie zawsze możliwe jest uzyskanie całkowitej zgodności ze zdefiniowanym kolorem za pomocą kolorów procesowych, szczególnie jeśli drukuje się na różnych materiałach i różnych maszynach.
  
The PDF specification supports the concept of spot colours. In terms of PDF information, a spot colour is merely a colour reference which is defined by a name. This name is supposed to be known by the printer and will determine which colour is printed. A PDF spot colour also includes a RGB/CMYK information that may be used in cases where spot colours are not supported, e.g., viewing the file with a PDF reader. It is up to the user to choose a colour that will approximate the spot colour as closely as possible.
+
* Kolory dodatkowe pozwalają na druk specjalnych kolorów, których nie da się uzyskać z wymieszania kolorów CMYK. Typowym przypadkiem  są kolory spoza przestrzeni barw (np. niektóry bardzo nasycone kolory niebieskie i pomarańczowe) lub kolory metaliczne (złoty, srebrny, miedziany, etc.), istnieją także inne kolory, np. kolory fluoryzujące.
  
More on PDF spot colors in this [http://partners.adobe.com/public/developer/en/pdf/PDFReference16.pdf PDF reference] from Adobe (see pages 234 and 532)
+
Więcej informacji na temat kolorów dodatkowych można znaleźć w [http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolory_dodatkowe Wikipedii].
  
Scribus provides a way to generate PDFs with spot colours: it is as simple as going to '''Edit/Colours/New''' or '''Edit''' menu item  and checking the corresponding checkbox in the '''Edit Colour''' window.
+
Specyfikacja PDF zawiera obsługę koncepcji kolorów dodatkowych. Z punktu widzenia standardu PDF kolor dodatkowy jest jedynie odnośnikiem do koloru zdefiniowanym za pomocą nazwy. Nazwa ta jest w założeniu znana drukarni i określa jaki kolor zostanie wydrukowany. Definicja koloru dodatkowego w PDF zawiera również informacje o kolorach RGB/CMYK, które mogą zostać użyte w przypadku braku obsługi kolorów dodatkowych, n.p. w przeglądarce plików PDF. To użytkownik decyduje o doborze koloru, który będzie możliwie najbardziej zbliżony do koloru dodatkowego.  
  
[[Image:Edit_colour_spot_checkbox.png]]
+
Więcej informacji na temat kolorów dodatkowych zawartych jest w niniejszej [http://partners.adobe.com/public/developer/en/pdf/PDFReference16.pdf dokumentacji PDF] firmy Adobe (zobacz strony 234 and 532)
  
==Standardy przemysłowe dla kolorów spotowych ==
+
Scribus umożliwia generowanie plików PDF zawierających kolory dodatkowe. Aby zdefiniować kolor dodatkowy, wystarczy wybrać z menu '''Edycja/Kolory/Nowy''' lub '''Edycja/Kolory/Edycja''' i zakreślić odpowiednie pole wyboru w oknie  '''Edytuj kolor'''.
  
There are several industry standards for spot colours, some of which are only used in certain areas of the world. The most widely used colour standard is produced by Pantone.
+
[[Image:Edytuj kolor dodatkowy.png]]
  
The [http://en.wikipedia.org/wiki/Pantone Pantone] colour set is a list of colours maintained by a company with the same name. Each colour corresponds to a name assigned by Pantone.
+
==Standardy przemysłowe dla kolorów dodatkowych ==
  
In terms of software, Pantone colours are &ndash; mostly &ndash; used as spot colours. To produce a document with Pantone (spot) colours, one has to:
+
Istnieje wiele standardów przemysłowych dla kolorów dodatkowych, z których niektóre używane są tylko w określonych regionach świata. Najbardziej rozpowszechniony zestaw kolorów dodatkowych produkowany jest przez firmę Pantone.
  
# Choose the colour(s) from a Pantone colour set (which absolutely essential).
+
Zestaw kolorów [http://en.wikipedia.org/wiki/Pantone Pantone] to lista kolorów utworzona przez firmę o tej samej nazwie. Każdy kolor posiada własną nazwę zdefiniowaną przez Pantone.
# Create as many colours as needed in RGB or CMYK colour space in in '''Edit/Colours/New'''. You should try to match the colour as closely as possible if you want to print a proof on an inkjet or laserjet (optional; it doesn't affect the final result that comes from the press...)
 
# Assign the the correct Pantone names.
 
# Go to '''File/Export/Save as PDF''' menu item, open the '''Colour''' tab, switch the '''Output indended for:''' dropdown menu to '''Printer''' and uncheck the option '''Convert spot colours to process colours'''.
 
# Pass the PDF file to a print shop that supports Pantone colours.
 
  
[[Image:Exporting_spot_colours_to_pdf.png]]
+
Jeśli chodzi o oprogramowanie, kolory Pantone są najczęściej używanymi kolorami dodatkowymi. Aby wyprodukować w Scribusie dokument zawierający kolory Pantone, należy:
  
 +
# Wybrać kolor(y) z wzornika kolorów Pantone (który jest absolutnie niezbędny).
 +
# Utworzyć wymagane kolory w przestrzeni kolorów RGB lub CMYK w menu '''Edycja/Kolory/Nowy'''. Spróbuj dopasować kolor jak najdokładniej, jeśli chcesz drukować próbne wydruki na drukarce atramentowej lub laserowej (opcjonalnie; nie ma to żadnego wpływu na rezultat końcowy w drukarni)
 +
# Przypisz kolorom nazwy z wzornika Pantone.
 +
# Otwórz menu '''Plik/Eksport/Zapisz jako PDF''', kliknij na zakładkę  '''Kolory''', przełącz menu rozwijalne '''Plik wyjściowy przeznaczony dla:''' na opcję '''Drukarka''' i usuń zakreślenie pola wyboru '''Zamień kolory dodatkowe na kolory procesowe'''.
 +
# Przekaż wynikowy plik PDF do drukarni, która obsługuje kolory Pantone.
  
Although the Pantone colour tables contain RGB, CMYK and HTML values for each colour, the way the colour looks on screen (either in Scribus or a PDF viewer) is irrelevant in offset printing, because it will be printed according to its name.
+
[[Image:Pdf eksport kolory dodatkowe.png]]
  
Some programs like QuarkXpress, InDesign or Illustrator already come with built-in lists of Pantone colour names and RGB/CMYK ''representations''. In terms of workflow this feature eliminates the need for steps 2 and 3. However, since there is no real on screen representation, the most important step, which is step 1, is indispensable.
+
Chociaż tabele kolorów Pantone zawierają wartości RGB, CMYK i HTML dla każdego koloru, to jednak to, jak kolor wygląda na ekranie (zarówno w Scribusie, jak i w przeglądarce plików PDF) jest bez znaczenia w druku offsetowym, ponieważ kolor ten zostanie wydrukowany zgodnie ze swoją nazwą.
  
Nota bene: since exact colour matching requires real world colour tables anyway, this is no real disadvantage. It can even turn out to be an advantage, because Scribus users are not mislead about the nature of built-in spot colour swatches. There are still lots of professional users in the world who believe that the Pantone and other colour swatches in a software really produce spot colours on screen and on deskjets ...
+
Niektóre programy jak QuarkXpress, InDesign czy Illustrator zawierają już wbudowane listy nazw kolorów Pantone i ich ''odpowiedników'' w RGB/CMYK. W przypadku tych programów odpada konieczność wykonania kroków 2 i 3 z opisanej powyżej procedury. Ponieważ jednak kolory Pantone nie posiadają rzeczywistych odpowiedników na ekranie, najbardziej ważna czynność, czyli krok 1 w naszej procedurze, jest nieodzowny.
  
'''Other vendors of colour standards:'''
+
Nawiasem mówiąc: ponieważ do dokładnego doboru kolorów wymagane są tak czy owak oryginalne wzorniki kolorów, brak takich odwzorowań w Scribusie nie jest tak naprawdę żadnym deficytem. Może się to nawet okazać zaletą, ponieważ użytkownicy Scribusa nie zostaną wprowadzeni w błąd przez zintegrowne w oprogramowaniu  próbki kolorów dodatkowych (ang. "swatch"). Na świecie jest jeszcze cała masa profesjonalnych użytkowników, którzy wierzą, że próbki kolorów Pantone zawarte w oprogramowaniu naprawdę pokazują kolory dodatkowe na ekranie monitora i na wydrukach z drukarek atramentowych...
  
*[http://www.hks-farben.de/ HKS], Germany
 
*[http://www.trumatch.com Trumatch], United States
 
*ANPA, United States
 
*Toyo, Japan
 
*DIC, Japan
 
  
==Jak utworzyć własny zestaw kolorów spotowych==
+
'''Inni producenci standardów kolorów:'''
  
As said above, you don't need spot colour swatches in your software, but a real colour reference table. Next, you need to know how to include your colours in Scribus. Open the file <code>scribus13x.rc</code> in your <code>$home/.scribus</code> directory under Linux/Unix, or in <code>Documents and Preferences\username</code> under Win32. Open the file with a text editor (a real text editor, not notepad!). At about line 40 you see the list of colours known to Scribus:
+
*[http://www.hks-farben.de/ HKS], Niemcy
 +
*[http://www.trumatch.com Trumatch], USA
 +
*ANPA, USA
 +
*Toyo, Japonia
 +
*DIC, Japonia
 +
 
 +
==Jak utworzyć własny zestaw kolorów dodatkowych==
 +
 
 +
Jak powiedziano wcześniej, nie potrzebujesz próbek kolorów dodatkowych w używanym przez ciebie oprogramowaniu, ale prawdziwego wzornika kolorów. Teraz dowiesz się, jak dołączyć twoje kolory do Scribusa. Otwórz plik <code>scribus13x.rc</code> w katalogu <code>$home/.scribus</code> (Linux/Unix), lub w katalogu <code>Documents and Preferences\nazwa_użytkownika </code> (Windows). Otwórz ten plikk w edytorze tekstu (prawdziwym edytorze tekstu, nie w programie Notepad). W okolica wiersza 40 zobaczysz listę kolorów znaną Scribusowi:
  
 
  <COLOR Register="0" Spot="0" RGB="#f0f8ff" NAME="AliceBlue" />
 
  <COLOR Register="0" Spot="0" RGB="#f0f8ff" NAME="AliceBlue" />
Line 70: Line 96:
 
  <COLOR Register="0" Spot="0" RGB="#7fffd4" NAME="Aquamarine1" />
 
  <COLOR Register="0" Spot="0" RGB="#7fffd4" NAME="Aquamarine1" />
  
Copy the first line into a new document in your text editor. Next, you need a colour reference. Search for the colours you need. For each colour you write a line that looks as follows:
+
Skopiuj pierwszą linię do nowego pliku tekstowego. Teraz będziesz potrzebował wzornika. Poszukaj koloru, którego potrzebujesz. Dla każdego koloru utwórz oddzielny wiersz tekstu wyglądający następująco:  
 
  <code><COLOR Register="0" Spot="1" RGB="#4a39ff" NAME="Pantone 183c" /></code>
 
  <code><COLOR Register="0" Spot="1" RGB="#4a39ff" NAME="Pantone 183c" /></code>
Note the changes: The value <code>Spot</code> is set to 1, and the colour is a (faked, in this case) Pantone colour name that will be seen by your printer.
+
Zwróć uwagę na zmiany: wartość <code>Spot</code> równa się 1, a kolor jest (nieistniejącą, w tym przypadku) nazwą koloru Pantone, która będzie widziana w drukarni.
  
How do you find an approximate colour now? That's easy. You can use KColorEdit for example, which will provide you the Hex digits that need to be inserted after <code>RGB=#"</code>. Another opportunity is the [http://www.wackerart.de/mixer_english.html Wacker Art RGB Colour Mixer] (English and German, requires Java) that will do the same job. Once you have included all spot colours you need, save your file (just in case...). Then copy all lines to the clipboard and insert them right  before or after the colour list in <code>scribus13x.rc</code>. Now open Scribus, et voilà: Your spot colours appear in the list:
+
Jak znaleźć przybliżony kolor? To proste. Możesz na przykład użyć programu KColorEdit, który pozwoli ci znaleźć liczby szesnastkowe, które należy wstawić tutaj <code>RGB=#"</code> jako wartość RGB. Inną możliwością jest strona [http://www.wackerart.de/mixer_english.html Wacker Art RGB Colour Mixer] (w wersji angielskiej i niemieckiej, wymaga Javy), która zrobi dokładnie to samo. Po dołączeniu wszystkich potrzebnych kolorów dodatkowych, zapisz nowo utworzony plik (tak na wszelki wypadek...). Następnie skopiuj wszystkei wiersze do schowka i wklej je przed albo po liście kolorów w pliku <code>scribus13x.rc</code>. Teraz wystartuj Scribusa i voilà: twoje nowe kolory pokażą się na liście:
  
[[Image:Colour_palette_spot.png]]
+
[[Image:Kolor_lista_spot.png]]

Latest revision as of 17:55, 21 February 2013

edytuj

Strona główna

Jak to zrobić

 1. Pierwsze kroki ze Scribusem
 2. Praca z ramkami tekstowymi
 3. Praca z ramkami graficznymi
 4. Praca ze stronami wzorcowymi
 5. Praca w Edytorze artykułów
 6. Tekst na krzywej
 7. Scribus w Ubuntu Linux
 8. Klik i Scribus działa
 9. Instalacja za pomocą Cmake
 10. Tworzenie spisu treści
 11. Formularze PDF
 12. Kolory dodatkowe
 13. Obrazek ze ścieżką odcięcia

Porady i triki

 1. Instalacja profili ICC
 2. Dodawanie fontów
 3. Import grafik EPS
 4. Zawieszone spójniki
 5. Twój pierwszy artykuł
 6. Tworzenie hiperłączy

Często zadawane pytania

 1. Zarządzanie kolorami
 2. Skąd pobrać Scribusa?
 3. Podgląd wydruku nie działa
 4. Scribus dla MacOSX?
 5. Dodawanie fontów
 6. Scribus po polsku
 7. Type 1 i ligatury
 8. Automatyczne numery stron
 9. Interlinia w Scribusie
 10. Pierwsze kroki z DTP
 11. Skalowanie obrazka w ramce
 12. Export do PDF/X-3
 13. Ligatury i cyfry nautyczne?
 14. Pomoc w rozwoju Scribusa
 15. Przykładowe dokumenty
 16. Zgłaszanie błędów
 17. Słowniki dzielenia na sylaby

Update.png Ten artykuł wymaga aktualizacji. Sprawdź anglojęzyczną część Scribus Wiki. Inne artykuły w języku angielskim:

How to legally obtain spot colour palettes for use in Scribus 1.3.3.x and later versions

How to create spot colour sets from scratch

 Wymagania
System operacyjny:   dowolny
Wersja Scribusa:   stabilna seria 1.3.3.* (przynajmniej 1.3.3.6),
  lub co najmniej 1.3.3.6cvs z 17 listopada 2006
Znajomość DTP:   początkujący

Kolory dodatkowe

Kolory dodatkowe (znane również jako kolory specjalne, kolory spotowe lub farby z puszki) to specjalne jednokolorowe farby drukarskie, w odróżnieniu od kolorów będących wynikiem wymieszania czterech (CMYK) lub sześciu (CMYKOG) farb w trakcie procesu drukowania (tzw. kolorów procesowych). Kolory dodatkowe sprzedawane są przez specjalistyczne firmy, ale czasami drukarnie stosują własne procedury mieszania farb dla uzyskania zdefiniowanych kolorów.

Kolory dodatkowe mogą być pożądane z wielu powodów:

 • Względy ekonomiczne: jeśli dokument zawiera mniej niż cztery kolory, użycie gotowych farb może być tańsze od mieszania farb procesowych. Powodem jest możliwość użycia mniejszej ilości płyt. Jest to często stosowane w druku gazet, w których np. niektórzy ogłoszeniodawcy używają tylko farb czanej i czerwonej. Innym typowym zastosowaniem jest druk wizytówek.
 • Jakość: nie zawsze możliwe jest uzyskanie całkowitej zgodności ze zdefiniowanym kolorem za pomocą kolorów procesowych, szczególnie jeśli drukuje się na różnych materiałach i różnych maszynach.
 • Kolory dodatkowe pozwalają na druk specjalnych kolorów, których nie da się uzyskać z wymieszania kolorów CMYK. Typowym przypadkiem są kolory spoza przestrzeni barw (np. niektóry bardzo nasycone kolory niebieskie i pomarańczowe) lub kolory metaliczne (złoty, srebrny, miedziany, etc.), istnieją także inne kolory, np. kolory fluoryzujące.

Więcej informacji na temat kolorów dodatkowych można znaleźć w Wikipedii.

Specyfikacja PDF zawiera obsługę koncepcji kolorów dodatkowych. Z punktu widzenia standardu PDF kolor dodatkowy jest jedynie odnośnikiem do koloru zdefiniowanym za pomocą nazwy. Nazwa ta jest w założeniu znana drukarni i określa jaki kolor zostanie wydrukowany. Definicja koloru dodatkowego w PDF zawiera również informacje o kolorach RGB/CMYK, które mogą zostać użyte w przypadku braku obsługi kolorów dodatkowych, n.p. w przeglądarce plików PDF. To użytkownik decyduje o doborze koloru, który będzie możliwie najbardziej zbliżony do koloru dodatkowego.

Więcej informacji na temat kolorów dodatkowych zawartych jest w niniejszej dokumentacji PDF firmy Adobe (zobacz strony 234 and 532)

Scribus umożliwia generowanie plików PDF zawierających kolory dodatkowe. Aby zdefiniować kolor dodatkowy, wystarczy wybrać z menu Edycja/Kolory/Nowy lub Edycja/Kolory/Edycja i zakreślić odpowiednie pole wyboru w oknie Edytuj kolor.

Edytuj kolor dodatkowy.png

Standardy przemysłowe dla kolorów dodatkowych

Istnieje wiele standardów przemysłowych dla kolorów dodatkowych, z których niektóre używane są tylko w określonych regionach świata. Najbardziej rozpowszechniony zestaw kolorów dodatkowych produkowany jest przez firmę Pantone.

Zestaw kolorów Pantone to lista kolorów utworzona przez firmę o tej samej nazwie. Każdy kolor posiada własną nazwę zdefiniowaną przez Pantone.

Jeśli chodzi o oprogramowanie, kolory Pantone są najczęściej używanymi kolorami dodatkowymi. Aby wyprodukować w Scribusie dokument zawierający kolory Pantone, należy:

 1. Wybrać kolor(y) z wzornika kolorów Pantone (który jest absolutnie niezbędny).
 2. Utworzyć wymagane kolory w przestrzeni kolorów RGB lub CMYK w menu Edycja/Kolory/Nowy. Spróbuj dopasować kolor jak najdokładniej, jeśli chcesz drukować próbne wydruki na drukarce atramentowej lub laserowej (opcjonalnie; nie ma to żadnego wpływu na rezultat końcowy w drukarni)
 3. Przypisz kolorom nazwy z wzornika Pantone.
 4. Otwórz menu Plik/Eksport/Zapisz jako PDF, kliknij na zakładkę Kolory, przełącz menu rozwijalne Plik wyjściowy przeznaczony dla: na opcję Drukarka i usuń zakreślenie pola wyboru Zamień kolory dodatkowe na kolory procesowe.
 5. Przekaż wynikowy plik PDF do drukarni, która obsługuje kolory Pantone.

Pdf eksport kolory dodatkowe.png

Chociaż tabele kolorów Pantone zawierają wartości RGB, CMYK i HTML dla każdego koloru, to jednak to, jak kolor wygląda na ekranie (zarówno w Scribusie, jak i w przeglądarce plików PDF) jest bez znaczenia w druku offsetowym, ponieważ kolor ten zostanie wydrukowany zgodnie ze swoją nazwą.

Niektóre programy jak QuarkXpress, InDesign czy Illustrator zawierają już wbudowane listy nazw kolorów Pantone i ich odpowiedników w RGB/CMYK. W przypadku tych programów odpada konieczność wykonania kroków 2 i 3 z opisanej powyżej procedury. Ponieważ jednak kolory Pantone nie posiadają rzeczywistych odpowiedników na ekranie, najbardziej ważna czynność, czyli krok 1 w naszej procedurze, jest nieodzowny.

Nawiasem mówiąc: ponieważ do dokładnego doboru kolorów wymagane są tak czy owak oryginalne wzorniki kolorów, brak takich odwzorowań w Scribusie nie jest tak naprawdę żadnym deficytem. Może się to nawet okazać zaletą, ponieważ użytkownicy Scribusa nie zostaną wprowadzeni w błąd przez zintegrowne w oprogramowaniu próbki kolorów dodatkowych (ang. "swatch"). Na świecie jest jeszcze cała masa profesjonalnych użytkowników, którzy wierzą, że próbki kolorów Pantone zawarte w oprogramowaniu naprawdę pokazują kolory dodatkowe na ekranie monitora i na wydrukach z drukarek atramentowych...


Inni producenci standardów kolorów:

 • HKS, Niemcy
 • Trumatch, USA
 • ANPA, USA
 • Toyo, Japonia
 • DIC, Japonia

Jak utworzyć własny zestaw kolorów dodatkowych

Jak powiedziano wcześniej, nie potrzebujesz próbek kolorów dodatkowych w używanym przez ciebie oprogramowaniu, ale prawdziwego wzornika kolorów. Teraz dowiesz się, jak dołączyć twoje kolory do Scribusa. Otwórz plik scribus13x.rc w katalogu $home/.scribus (Linux/Unix), lub w katalogu Documents and Preferences\nazwa_użytkownika (Windows). Otwórz ten plikk w edytorze tekstu (prawdziwym edytorze tekstu, nie w programie Notepad). W okolica wiersza 40 zobaczysz listę kolorów znaną Scribusowi:

<COLOR Register="0" Spot="0" RGB="#f0f8ff" NAME="AliceBlue" />
<COLOR Register="0" Spot="0" RGB="#faebd7" NAME="AntiqueWhite" />
<COLOR Register="0" Spot="0" RGB="#ffefdb" NAME="AntiqueWhite1" />
<COLOR Register="0" Spot="0" RGB="#eedfcc" NAME="AntiqueWhite2" />
<COLOR Register="0" Spot="0" RGB="#cdc0b0" NAME="AntiqueWhite3" />
<COLOR Register="0" Spot="0" RGB="#8b8378" NAME="AntiqueWhite4" />
<COLOR Register="0" Spot="0" RGB="#7fffd4" NAME="Aquamarine" />
<COLOR Register="0" Spot="0" RGB="#7fffd4" NAME="Aquamarine1" />

Skopiuj pierwszą linię do nowego pliku tekstowego. Teraz będziesz potrzebował wzornika. Poszukaj koloru, którego potrzebujesz. Dla każdego koloru utwórz oddzielny wiersz tekstu wyglądający następująco:

<COLOR Register="0" Spot="1" RGB="#4a39ff" NAME="Pantone 183c" />

Zwróć uwagę na zmiany: wartość Spot równa się 1, a kolor jest (nieistniejącą, w tym przypadku) nazwą koloru Pantone, która będzie widziana w drukarni.

Jak znaleźć przybliżony kolor? To proste. Możesz na przykład użyć programu KColorEdit, który pozwoli ci znaleźć liczby szesnastkowe, które należy wstawić tutaj RGB=#" jako wartość RGB. Inną możliwością jest strona Wacker Art RGB Colour Mixer (w wersji angielskiej i niemieckiej, wymaga Javy), która zrobi dokładnie to samo. Po dołączeniu wszystkich potrzebnych kolorów dodatkowych, zapisz nowo utworzony plik (tak na wszelki wypadek...). Następnie skopiuj wszystkei wiersze do schowka i wklej je przed albo po liście kolorów w pliku scribus13x.rc. Teraz wystartuj Scribusa i voilà: twoje nowe kolory pokażą się na liście:

Kolor lista spot.png