Difference between revisions of "Tekst na krzywej"

From Scribus Wiki
Jump to: navigation, search
m
Line 3: Line 3:
 
{{TOC_sidebar_PL}}
 
{{TOC_sidebar_PL}}
  
'''Tłumaczenie w toku'''
+
Ta strona ma w przystępny sposób pokazać jak umieścić tekst na ścieżce w Scribusie.
 
+
==Pierwsze kroki==
This page is to briefly show something about how to place text on a path in Scribus.
 
==First Steps==
 
 
{|
 
{|
 
|[[Image:Textpath3.jpg|thumb|450px]]
 
|[[Image:Textpath3.jpg|thumb|450px]]
 
| width="50px" |
 
| width="50px" |
| width="300px" |Looking at this first screenshot, we see an arbitrary line and a text frame with a quote from [[Wikipedia:Louis Pasteur|Louis Pasteur]]. The text frame is a usual text frame, created at an arbitrary location on the page, then Story Editor used to enter this text. You can attempt to set the font and size this text properly, but as we'll see this isn't worth spending too much time on, since we can edit these features later.
+
| width="300px" |Spoglądając na pierwszą rycinę, widzimy odrębną linię oraz ramkę tekstową z cytatem [http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Pasteur Ludwika Pasteura]. Ta ramka tekstowa jest zwyczajną ramką tekstową, stworzoną w dowolnym miejscu strony, do której dodano tekst przy użyciu Edytora artykułów. Możesz spróbować ustawić font i wielkość tekstu poprawnie, ale jak się o tym później przekonamy, nie jest warto tracić na tę czynność zbyt dużo czasu, w przypadku gdy możemy edytować te funkcje później.
  
This particular line was made from a circle shape, converted to a Bezier Curve ('''''Context Menu:'' Convert to > Bezier Curve''' or '''Item > Convert to > Bezier Curve'''), broken, then edited to the form you see here. Even if you do not edit your shape or polygon, it is important to convert to a Bezier Curve for Text on Path to work.
+
Ta szczególna linia została utworzona z okręgu, zamieniona na Krzywą Beziera ('''''Menu kontekstowe:'' Zamień na > Krzywa Beziera''' albo '''Obiekt > Zamień na > Krzywa Beziera'''), przełamana, a następnie zedytowana do formy widocznej obok.
 +
Jeśli nawet nie zedytujesz figury geometrycznej lub wielokąta, ważna jest zamiana na Krzywą Beziera, aby opcja ''Dołącz tekst do ścieżki'' stała się dostępna.
 
|}
 
|}
  
==Now, the Magic==
+
==Czas na magię==
Next, select both the curve and the text frame -- the easiest way may be to outline with the mouse using the left mouse button in '''Select Item''' mode.
+
Zaznacz krzywą oraz ramkę tekstową -- najłatwiejszym rozwiązaniem może okazać się obrysowanie przy użyciu lewego przycisku myszy, pamiętając, że tryb '''Wybierz obiekt''' musi być aktywny.
  
Now click on '''Item > Attach Text to Path''', and you get the result here (shown after resizing text to fill the line).
+
Teraz kliknij na Obiekt --> Dołącz tekst do ścieżki a otrzymasz wynik jak tutaj (pokazany po zmianie wielkości tekstu w celu zapełnienia linii).
 
{|
 
{|
 
|[[Image:Textpath1.jpg]]
 
|[[Image:Textpath1.jpg]]
| width="300px" | Well, in a sense it works, but not so visually attractive.
+
| width="300px" | W pewnym sensie to działa, ale nie jest zbyt atrakcyjne wizualnie.
  
See how some of the letters are bunched together, as in ''appliquées'' and ''applications''?  
+
Czy widzisz, że niektóre litery nakładają się na siebie, jak np. w wyrazach ''appliquées'' i ''applications''?  
  
It may be a visual trick, but we want it to be legible as well.
+
Może to być sztuczka wizualna, ale nam zależy też na czytelności.
 
|}
 
|}
  
==Editing the Font==
+
==Edycja fontu==
 
{|
 
{|
|width="300px" | To fix these uneven letter placements, click on the item, then open Story Editor. There you will see our text, fully editable. We can resize the font, and adjust the spacing of the individual words or even parts of the words. Remember, you don't have to close Story Editor to see your changes -- just click on '''Update Text Frame''' -- keyboard: '''Ctrl+U''' -- ('''''not''' Update Text Frame and Exit''), making sure Story Editor is placed and sized so you can see your updates.
+
|width="300px" | W celu poprawienia nierównego położenia tych liter, kliknij na obiekt, a następnie otwórz Edytor artykułów. Tam zobaczysz swój tekst w pełni edytowalny. Możemy w nim zmienić rozmiar fontu, dostosować odstępy między wybranymi wyrazami lub nawet częściami wyrazów. Pamiętaj, że nie musisz zamykać okna z Edytorem artykułów żeby zobaczyć dokonywane przez siebie zmiany  - wystarczy, że klikniesz na przycisk '''Aktualizuj ramkę tekstową''' -- skrót klawiszowy: '''Ctrl+U''' ('''''ale nie''':  Aktualizuj ramkę tekstową i zakończ'') upewniając się, że okno z Edytorem artykułów jest odpowiedniej wielkości i jego położenie nie przeszkadza w obserwacji dokonywanych zmian.
  
Another way to edit the text properties is to use the '''Text''' tab in the properties palette, that offers even more options to change the visual appearance of the text. All text features except aligment and line spacing (which would not make much sense here) are available for text on path!
+
Innym sposobem edycji właściwości tekstu jest użycie zakładki '''Tekst''' w oknie Właściwości, która oferuje nawet większą ilość możliwości zmiany wyglądu tekstu. Wszystkie standardowe opcje związane z tekstem, poza wyrównaniem oraz interlinią (co nie miałoby sensu, gdyby tam były), są dostępne dla tekstu na ścieżce!
  
In addition, once you have closed Story Editor, you can go to '''Properties > Shape > Edit Shape...''' and edit your shape as desired while the text is attached. At right, you see the end result.
+
Dodatkowo, po zamknięciu Edytora artykułów, możesz przejść do okna '''Właściwości > Kształt ramki > Edytuj kształt ramki''' i zmienić kształt na pożądany, równocześnie pozostawiając na nim tekst. Po prawej stronie widzisz końcowy rezultat.
 
| [[Image:Textpath2.jpg]]
 
| [[Image:Textpath2.jpg]]
 
|}
 
|}

Revision as of 19:48, 8 December 2006

edytuj

Strona główna

Jak to zrobić

 1. Pierwsze kroki ze Scribusem
 2. Praca z ramkami tekstowymi
 3. Praca z ramkami graficznymi
 4. Praca ze stronami wzorcowymi
 5. Praca w Edytorze artykułów
 6. Tekst na krzywej
 7. Scribus w Ubuntu Linux
 8. Klik i Scribus działa
 9. Instalacja za pomocą Cmake
 10. Tworzenie spisu treści
 11. Formularze PDF
 12. Kolory dodatkowe
 13. Obrazek ze ścieżką odcięcia

Porady i triki

 1. Instalacja profili ICC
 2. Dodawanie fontów
 3. Import grafik EPS
 4. Zawieszone spójniki
 5. Twój pierwszy artykuł
 6. Tworzenie hiperłączy

Często zadawane pytania

 1. Zarządzanie kolorami
 2. Skąd pobrać Scribusa?
 3. Podgląd wydruku nie działa
 4. Scribus dla MacOSX?
 5. Dodawanie fontów
 6. Scribus po polsku
 7. Type 1 i ligatury
 8. Automatyczne numery stron
 9. Interlinia w Scribusie
 10. Pierwsze kroki z DTP
 11. Skalowanie obrazka w ramce
 12. Export do PDF/X-3
 13. Ligatury i cyfry nautyczne?
 14. Pomoc w rozwoju Scribusa
 15. Przykładowe dokumenty
 16. Zgłaszanie błędów
 17. Słowniki dzielenia na sylaby

Ta strona ma w przystępny sposób pokazać jak umieścić tekst na ścieżce w Scribusie.

Pierwsze kroki

Textpath3.jpg
Spoglądając na pierwszą rycinę, widzimy odrębną linię oraz ramkę tekstową z cytatem Ludwika Pasteura. Ta ramka tekstowa jest zwyczajną ramką tekstową, stworzoną w dowolnym miejscu strony, do której dodano tekst przy użyciu Edytora artykułów. Możesz spróbować ustawić font i wielkość tekstu poprawnie, ale jak się o tym później przekonamy, nie jest warto tracić na tę czynność zbyt dużo czasu, w przypadku gdy możemy edytować te funkcje później.

Ta szczególna linia została utworzona z okręgu, zamieniona na Krzywą Beziera (Menu kontekstowe: Zamień na > Krzywa Beziera albo Obiekt > Zamień na > Krzywa Beziera), przełamana, a następnie zedytowana do formy widocznej obok. Jeśli nawet nie zedytujesz figury geometrycznej lub wielokąta, ważna jest zamiana na Krzywą Beziera, aby opcja Dołącz tekst do ścieżki stała się dostępna.

Czas na magię

Zaznacz krzywą oraz ramkę tekstową -- najłatwiejszym rozwiązaniem może okazać się obrysowanie przy użyciu lewego przycisku myszy, pamiętając, że tryb Wybierz obiekt musi być aktywny.

Teraz kliknij na Obiekt --> Dołącz tekst do ścieżki a otrzymasz wynik jak tutaj (pokazany po zmianie wielkości tekstu w celu zapełnienia linii).

Textpath1.jpg W pewnym sensie to działa, ale nie jest zbyt atrakcyjne wizualnie.

Czy widzisz, że niektóre litery nakładają się na siebie, jak np. w wyrazach appliquées i applications?

Może to być sztuczka wizualna, ale nam zależy też na czytelności.

Edycja fontu

W celu poprawienia nierównego położenia tych liter, kliknij na obiekt, a następnie otwórz Edytor artykułów. Tam zobaczysz swój tekst w pełni edytowalny. Możemy w nim zmienić rozmiar fontu, dostosować odstępy między wybranymi wyrazami lub nawet częściami wyrazów. Pamiętaj, że nie musisz zamykać okna z Edytorem artykułów żeby zobaczyć dokonywane przez siebie zmiany - wystarczy, że klikniesz na przycisk Aktualizuj ramkę tekstową -- skrót klawiszowy: Ctrl+U (ale nie: Aktualizuj ramkę tekstową i zakończ) upewniając się, że okno z Edytorem artykułów jest odpowiedniej wielkości i jego położenie nie przeszkadza w obserwacji dokonywanych zmian.

Innym sposobem edycji właściwości tekstu jest użycie zakładki Tekst w oknie Właściwości, która oferuje nawet większą ilość możliwości zmiany wyglądu tekstu. Wszystkie standardowe opcje związane z tekstem, poza wyrównaniem oraz interlinią (co nie miałoby sensu, gdyby tam były), są dostępne dla tekstu na ścieżce!

Dodatkowo, po zamknięciu Edytora artykułów, możesz przejść do okna Właściwości > Kształt ramki > Edytuj kształt ramki i zmienić kształt na pożądany, równocześnie pozostawiając na nim tekst. Po prawej stronie widzisz końcowy rezultat.

Textpath2.jpg