Revision history of "Začínáme se Scribusem:1"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:00, 3 March 2009Jiri.jakes talk contribs 883 bytes +883 New page: {{Freedomyug_header_cs|Kapitola 1}} {{TOC_Freedomyug_sidebar_cs}} ==Co vše lze se Scribusem dělat== * Scribus je nástrojem vhodným pro návrh a tvorbu časopisů, letáků, tištěn...